Actualiteiten

Ik ben toch ziek?
30-11-2021

Ik ben toch ziek?

Als u als werknemer uw werk niet meer kunt doen door ziekte, dan is dat natuurlijk al vervelend genoeg. Nog vervelender wordt het als uw werkgever uw ziekmelding niet serieus neemt. Het komt met enige regelmaat voor dat een werkgever een ziekmelding van een werknemer in twijfel trekt. Als dat het geval is, dan zal de bedrijfsarts (of uiteindelijk het UWV via een deskundigenoordeel als er onenigheid blijft bestaan) moeten vaststellen of inderdaad sprake is van ziekte. De werkgever kan en mag immers niet oordelen over uw ziekte!

Let op

Een werkgever mag nooit vragen naar de ziekteoorzaak. De werkgever mag alleen de volgende vragen stellen (en gegevens verwerken):

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres; de vermoedelijke duur van het verzuim; de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Als inderdaad sprake is van ziekte, dan betekent dat niet dat er voor de zieke werknemer geen verplichtingen gelden. Zo moet een zieke werknemer zich houden aan redelijke controlevoorschriften die de werkgever stelt (denk aan het bereikbaar zijn voor de werkgever) en moeten er re-integratieactiviteiten ondernomen worden (als dat kan volgens de bedrijfsarts). Bij een griepje is dat in de regel niet aan de orde, maar wel wanneer iemand langdurig ziek is. In dat laatste geval ontstaan vaak ook de problemen.

Kort gezegd moet u zich als (langdurig) zieke werknemer aan de volgende verplichtingen houden:

  • u moet zich aan de controlevoorschriften van de werkgever houden, bijvoorbeeld: bereikbaar zijn (binnen de grenzen van de redelijkheid) en naar de bedrijfsarts gaan;
  • u moet passende arbeid verrichten als de bedrijfsarts u daartoe in staat acht en redelijke voorschriften/maatregelen opvolgen die erop gericht zijn om passende arbeid te verrichten;
  • u moet meewerken aan het opstellen, bijstellen en evalueren van een plan van aanpak;
  • u mag uw genezing niet belemmeren (denk bijvoorbeeld aan het geval dat u rugklachten heeft en in uw eigen tijd uw buurman helpt met verhuizen door het tillen van zware verhuisdozen);
  • u moet tijdig een WIA-aanvraag doen.

Dat zijn behoorlijk wat verplichtingen voor u als zieke werknemer. U moet zich er dan ook van bewust zijn dat als u zich tijdens ziekte niet aan uw re-integratieverplichtingen of de controlevoorschriften van de werkgever houdt, de werkgever het loon kan stopzetten of (bij het niet-nakomen van de controlevoorschriften) de loonbetaling kan opschorten.

Het verschil tussen het stopzetten van het loon en een loonopschorting is, dat bij een loonstop u blijvend geen recht meer heeft op loon. Bij een loonopschorting ligt dat anders; als u zich alsnog aan de controle voorschriften van de werkgever houdt (bijvoorbeeld door alsnog naar de bedrijfsarts te gaan), dan moet uw werkgever met terugwerkende kracht de loondoorbetaling hervatten.

Let wel, voordat de werkgever de loonbetaling mag opschorten of stopzetten, moet hij u wel eerst schriftelijk waarschuwen (dat gaat nogal eens mis). Overigens kan de werkgever ook het loon stopzetten als sprake is van opzettelijk veroorzaakte ziekte (dat is bijna nooit het geval) of als de werknemer valse informatie heeft verstrekt bij een aanstellingskeuring.

Heeft u vragen over uw verplichtingen tijdens ziekte of heeft uw werkgever uw loon stopgezet/opgeschort? Neem dan contact met ons op via e-mail, telefoon of het contactformulier..

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.